_____
Solo Musica Andina Radio

1 may. 2008

BOLIVIA MANTA - AUKI PACHABOLIVIA MANTA - AUKI PACHA 1. 01 Auki Pacha
 2. 02 Huasicama
 3. 03 Chovena Oriental
 4. 04 Hojita Verde
 5. 05 Moreno Mayor
 6. 06 Festejo a Jumechi
 7. 07 Sankayo Cacharpaya
 8. 08 Gazela
 9. 09 Morenos de Oruro
 10. 10 Wayno Ch'uta
 11. 11 Chiriwano
 12. 12 Ruperta
 13. 13 Lakitas