_____
Solo Musica Andina Radio

17 jul. 2010

Duo encuentros - Huellas


  1. 01 Chullalla sarachamanta - Huayno 02 Vida bohemia - Tunantada 03 - La oscuridad de la noche - Huayno 04 Golpes de la Vida - Huayno 05 - Copita de oro - Huayno 06 - Carnaval Andahuaylino 07 - Wambla light - tinku 08 - Palomita herida - Tunantada 09- Punay vizcachita - Huayno 10 - Pañuelo blanco - San juanito 11 - Recuerdos de mi tierra - Huayno